اعضای هیئت مدیره

سومبات هاکوپیان
رئیس هیئت مدیره

دکتر باقرزاده

روح اله باقر زاده
نائب رئیس هیئت مدیره

فریناز فربود

فریناز فربود
عضو هیئت مدیره

مریم خرمدره
عضو هیئت مدیره

لوگوی کوچک انجمن

برزو ایزدپناه
عضو هیئت مدیره

مینو پدرام
عضو هیئت مدیره

پروانه قاسمیان
عضو هیئت مدیره

مسعود طالاری
بازرس انجمن

لوگوی کوچک انجمن

-
عضو علل بدل

لوگوی کوچک انجمن

مژده صفایی
عضو علل بدل