اعضای هیئت مدیره

سومبات هاکوپیان
رئیس هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر…

مینو پدرام
نائب رئیس هیئت مدیره

Lorem ipsum..

امیر شاهین شریفی
عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum..

مریم خرمدره
عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum..

صادق خداپرست
عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum..

سهراب رحیمی
عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum..

غلامعلی بلوچ
عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum..

مسعود طالاری
بازرس انجمن

Lorem ipsum..

زهرا سوری
عضو علل بدل

Lorem ipsum..

لوگوی کوچک انجمن

فرشته کیاوش
عضو علل بدل

Lorem ipsum..