در این قسمت نگاهی خواهیم انداخت به تارخچه انجمن طراحان لباس و پارچه ایران و نام خواهیم برد تمامی عزیزانی را که در طی بیش از یک دهه گذشته از بدو تاسیس در این مجموعه خاضعانه تلاش کردند.

هیات موسس

 1. سومبات هاقوبیانس
 2. صدیقه پاک بین
 3. مینو پدرام
 4. برزو ایزدپناه

هیات مدیره اول

 1. سومبات هاکوپیان          ریئس هیئت مدیره
 2. بهروز موسوی               نایب رئیس
 3. صدیقه پاک بین             دبیر
 4. برزو ایزدپناه                  امور مالی و پشتیبانی
 5. مینو پدرام                    منشی
 6. مژگان جهان آرا             عضو اصلی
 7. جمیله هاشمی یگانه      عضو اصلی
 8. فرشته کیاوش              عضو اصلی
 9. مسعود لطیفی             عضو اصلی
 10. مهدی خاویان               عضو علی البدل
 11. سعیده فروغی             عضو علی البدل
 12. مصطفی اویسی           بازرس اصلی
 13. فریده طالب پور             بازرس اصلی
 14. پری یوش گنجی           بازرس علی البدل

هیات مدیره دوم

 1. برزو ایزدپناه                  رئیس هیئت مدیره
 2. صدیقه پاک بین             دبیر
 3. مجید میرفخرایی            نایب ریئس
 4. شاپور خاکبیز                عضو اصلی
 5. مینو پدرام                    منشی
 6. الدوز خودی                 امور مالی و پشتیبانی
 7. صفیه کلاهدوزان           بازرس اصلی
 8. مهدی خاویان              بازرس اصلی

هیات مدیره سوم

 1. صدیقه پاک بین          دبیر و رئیس
 2. برزو ایزدپناه               نایب رئیس
 3. فریناز فربود               خزانه دار
 4. مینو پدرام                 عضو اصلی
 5. فریده طالب پور           عضو اصلی
 6. مسعود  طالاری          عضو اصلی
 7. دانیال جباری              عضو اصلی
 8. ماندانا درخشانفر         بازرس اصلی
 9. صفیه کلاهدوزان         بازرس اصلی

هیات مدیره چهارم

 1. سومبات هاقوبیانس         رئیس هیتت مدیره
 2. مسعود لطیفی               نایب رئیس
 3. فریناز  فربود                   خزانه دار
 4. صدیقه پاک بین               دبیر
 5. مینو پدرام                     عضو اصلی
 6. فریده طالب پور               عضو اصلی
 7. برزو ایزدپناه                   عضو اصلی
 8. مسعود طالاری               عضو علی البدل
 9. جواد صدق آمیز               عضو علی البدل
 10. ماندانا درخشانفر             بازرس اصلی
 11. صفیه کلاهدوزان              بازرس اصلی
 12. روح اله باقرزاده                بازس عللی البدل