الگوسازی و‌دوخت مانتو و لباس های کژال
پارچه شناسی و شناخت الیاف - مهندس مسعود طالاری - مهندس مسعود تالاری
الگوسازی به روش مولر ترم ١
تاریخ فرهنگی پوشش در قرن بیستم
دوره طراحی لباس و تصویر سازی
دوره طراحی لباس کودک
دوره تخصصی خلاقیت در طراحی لباس
دوره الگو سازی لباس کودک