هر انجمن در ابتدای مسیر خود مواردی را به عنوان خط فکری خود در نظر می گیرد. انجمن طراحان لباس و پارچه ایران نیر اهدافی را برای خود از ابتدا در زمینه های آموزشی و پژوهشی در نظر گرفته است و بر این باور است که با بهره گیری از توانمندی اعضای خود به این اهداف اساسی دست پیدا کند. رئوس اهداف مهم انجمن به شرح زیر می باشند:

اهداف در بخش آموزشی و پژوهشی:

  • انجام پژوهش های علمی ، فرهنگی ، هنری در سطح ملی و بین المللی با مشارکت متخصصان در چهارچوب اساسنامه و نیازهای روز
  • انتشار نشریه در ارتباط با رشته طراحی لباس و پارچه
  • همکاری با نهادهای علمی ، پژوهشی و اجرایی
  • انجـام تحقیــقات بنیادی و کــاربردی در زمینه طراحـــی لبــاس و پارچه ( بـویژه لبـاس های سنتی و تاریخی )

اهداف در بخش بین الملل:

  • ایجاد خط فکری و ارتباطی میان طراحان خارجی و ایرانی و سعی در صادرات پوشاک و طراحی
  • تشکیل همایشهای بین المللی و ارتباط با مجامع علمی
  • شناسایی مراکز دانشگاهی خارج از کشور به منظور ایجاد ارتباط با آنان

اهداف در بخش دانشگاه و صنعت:

  • ترغیب و تشویق طراحان و تقدیر از آنان
  • همکاری و ارتباط تنگاتنگ با بخش صنعت و ارائه راهکارها جهت بهبود بخشیدن و تقویت توسعه کارآیی انجمن
  • ثبت آثار طراحان و پیگیری اجرای قانون کپی رایت
  • شناخت مسائل و معضلات در عرصه نظر و عمل
  • برگزاری نشست ها ، دعوت از صاحبنظران و برقراری ارتباط با دانشگاه ها و ارتباط با دانشجویان مرتبط با رشته
  • تلاش جهت کاریابی برای اعضاء

اهداف در بخش هنری و نمایشگاهی:

  • تشکیل گردهمایی های علمی ، فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین المللی
  • بررسی تدوین طرح جهت ایجاد تعرفه برای آثار طراحان
  • برگزاری بینال آثار طراحان در سطح کشور و تشویق آنان
  • ایجاد زمینه و شرایط لازم جهت نقادی آثار
  • توجه به خلاقیت و استقبال از ایده های نو در جهت طراحی لباس و پارچه
  • برگزاری نمایش لباس به صورت زنده با استفاده از آثار طراحان