مدرسین انجمن

نرگس فلاح نژاد
مدرس الگو سازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

حسام الدین جلالی
مدرس تصویرسازی در طراحی لباس

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

امیر شاهین شریفی
طراحی با نرم افزار

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مینو پدرام
مدرس الگوسازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

پدرام اسدی
طراحی پارچه

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مسعود طالاری
مدرس پارچه شناسی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مریم غنچه
مدرس الگوسازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مهتاب نوبختی
مدرس الگوسازی و دوخت

بازدید از آخرین دوره برگزار شده


مدرس تکنیک های دوخت

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

پروانه قاسمیان
نقد طراحی لباس و صحنه

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

سارا مهدیان
خلاقیت در طراحی لباس

بازدید از آخرین دوره برگزار شده